Услуги

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

1.Списание „Обществени поръчки“.

Какво представлява изданието?

Списание „Обществени поръчки“ е първото по рода си специализирано издание в областта на обществените поръчки в страната, издадено за първи път през 2011 г. То е ежемесечно, а абонаментът е на годишна база. Списанието се получава в страната от повече от 500 активни възложители вече почти 10 години и се наложи като естествен спътник и практически помощник на действащите експерти при възложителите на обществени поръчки.

Какво получава възложителя?     

Ежемесечно експертни мнения под формата на статии на водещи експерти в областта на обществените поръчки. Чрез списание „Обществени поръчки“ експертите по ЗОП получават актуални мнения по критични въпроси от прилагането на ЗОП и ППЗОП, а от 2020 г. и по въпроси свързани с прилагането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). От 2014 г. до момента в списанието се прилага и ежемесечно коментар на постановените от КЗК и ВАС (IV-то и  VII-мо отделение) решения по ЗОП и финансови корекции за предходния месец.

Допълнително, абонираните възложители получават отстъпки от таксата за Националните работни срещи на Възложителите, организирани от нас, както и възможност за разпечатване от електронното издание на списанието.       

Цени за абонамент:

Книжно тяло: 12 месеца – 350.00 лв. с ДДС

Електронен вариант: 12 месеца - 220.00 лв. с ДДС

Втори и следващ IP адрес: 12 месеца - 100.00 лв. с ДДС

Книжно тяло + електронен вариант: 12 месеца - 420 лв. с ДДС

 

 

КОНСУЛТАНСКИ (ПОДПОМАГАЩИ) УСЛУГИ

1. Абонаментен договор за предоставяне на експертни становища.

Какво представлява услугата?

Осъществяване на правни консултации/помощ по конкретни въпроси в областта на обществените поръчки и централизираната национална платформа – ЦАИС ЕОП, необходими за изпълнение на задължения на възложителя при и по повод планирането, подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП. Всеки въпрос представлява отделно самостоятелно задание.

Какво получава възложителя?    

Експертни становища, предоставени в електронен и писмен вид с подпис на автора им в рамките от 1 до 5 работни дни.

Цена на услугата:

Договорът е абонаментен, като цената се определя от фактическата сложност на поставените казуси и варира от 500 лв. до 1 200 лв. без ДДС на месец.

Договорът може и да е рамков, като цената е 120 лева без ДДС на час. Плащане се дължи за действително отработените часове по всяко конкретно писмено становище, като се изготвя протокол за него.

2.Подготовка на процедури за обществени поръчки до момента на тяхното откриване.

Какво представлява услугата?

Цялостна подготовката на процедура/способ за възлагане в и/или извън ЦАИС ЕОП, като се извършва от експертите на „СИП- 2000” ЕООД при зададена изходна информация от страна на Възложителя. Периодът е до обявяване на процедурата/ способа за възлагане.

Какво получава възложителя?  

Подготовка на пълен набор от документи за възлагане на обществената поръчка, като по желание на възложителя, тя може да бъде изградена и в ЦАИС ЕОП. В този случай Възложителят следва да осигури достъп до своя профил и да предостави роля на експертите на „СИП  - 2000“ ЕООД. 

Цена на услугата:

Цената е по договаряне за всеки конкретен случай – в зависимост от вида, стойността и сложността на възлагателния режим на обществената поръчка.

3. Цялостна подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки дo сключване на договор.

Какво представлява услугата?

При тази услуга подготовката и провеждането на процедурата/способа в и/или извън ЦАИС ЕОП се извършва изцяло от експертите на „СИП-2000” ЕООД при зададена изходна информация от страна на Възложителя и осигуряване на достъп до профила му в Платформата. След откриването на обществената поръчка договорните задължения включват подготовка на решения и обявления за промяна (ако е приложимо), подготовка на разяснения (ако е приложимо), както и съдействие при работата в комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти/заявления (по преценка на възложителя), съдействие при сключването на договор и неговото обявяване. Екипът следи за своевременното публикуване на информация в РОП, респ. в „Профила на купувача” на Възложителя в платформата.

Какво получава възложителя?  

Експертна подкрепа в цялостното провеждане на обществената поръчка до сключването на договор и неговото публикуване.

Цена на услугата:

По договаряне за всеки конкретен случай – в зависимост от вида, стойността и  сложността на възлагателния режим на обществената поръчка.

4. Техническа помощ в ЦАИС ЕОП при провеждане на процедури за възлагане на конкретни обществени поръчки.

Какво представлява услугата?

При тази услуга подготовката на обществената поръчка се осъществява от възложителя, а изграждането й в ЦАИС ЕОП се извършва изцяло от експертите на „СИП-2000” ЕООД при зададена изходна информация от страна на възложителя и осигуряване на достъп до профила му в Платформата. След откриването на обществената поръчка договорните задължения включват и технически съпорт в Платформата в срока за подаване на оферти, работата на комисията и сключването и обявяването на договора за обществената поръчка. В предмета на договора е включен и правен анализ на изготвените от възложителя документи, извършените от него действия и указание за тяхната промяна, при необходимост.

Какво получава възложителя?  

Техническа и експретна подкрепа в цялостното провеждане на обществената поръчка до сключването на договор и неговото публикуване.

Цена на услугата:

В зависимост от вида и сложността на реда за възлагане, включително и ангажираното време. Стойността е 100 лв. на час без ДДС, но не по-малко от 500 лв. без ДДС за конкретна процедура. 

5.Изготвяне на вътрешни правила за обществени поръчки или тяхното актуализиране.

Какво представлява услугата?

В нея се включват следните елементи:

 • Преглед на вътрешните правила, които понастоящем действат в организацията Ви (ако е приложимо);
 • Анализ на описаните в тях работни процеси (ако е приложимо);
 • Изготвяне на нови вътрешни правила или тяхната актуализация, съответстващи на изискванията на ЗОП, ППЗОП и функционалностите на ЦАИС ЕОП;
 • Отправяне на препоръки за оптимизиране на процесите по възлагане.

Какво получава възложителя?    

Актуализирани Вътрешни правила по ЗОП с последните изменения на Закона и Правилника за неговото прилагане. Правилата ще отразяват и спецификите на електронното възлагане.

Цена на услугата:

Цената на услугата е 2 200 лв. без ДДС.

6. Мониторинг върху процедурите и действията на възложителите в тях.

Какво представлява?

Мониторингът за законосъобразност на обществените поръчки обхваща всички етапи на възлагане, включително и етапа на планиране на същите, както и етапа на сключване и изпълнение на договора за обществена поръчка, след приключването на процедурата. Във връзка с посоченото ние предлагаме по избор следните категории мониторинг:

 • Предварителен;
 • Текущ;
 • Последващ.

Какво получава възложителя?

1.Предварителен мониторинг: Анализ на законосъобразността на изготвената документация в/или извън ЦАИС ЕОП преди момента на нейното обявяване с изготвяне на становище за установени грешки или нередности. След тяхното отстраняване от страна на възложителя, ако има такива, може да се извърши последващ мониторинг.

2.Текущ мониторинг: При него се извършва проследяване на правилността на действията на възложителя от момента на обявяване на процедурата до сключване на договора и неговото обявяване и включва: проверка на всички действия на възложителя в ЦАИС ЕОП, проверка на всички срокове и необходими публикации, правни консултации по време на възлагането, проверка на протокола/доклада от работа на комисията и др. необходими. Така възложителят получава своевременен контрол на своите експерти, което свежда до минимум възможността за грешки.

3.Последващ мониторинг: Включва преглед и анализ на досиета на проведени обществени поръчки за определен период или конкретно определени поръчки от Възложителят, преди проверка от АДФИ, Сметна палата или финансиращ орган.

Целта е да се осигури правилно и законосъобразно администриране на процесите при провеждане и възлагане на обществените поръчки, както и да се предотвратят неблагоприятните последици като налагане на глоби на възложителя, плащане на разноски, загуба на получени средства, финансови корекции и т.н.  

                 Осъществяването на превантивни, текущи и последващи действия, изброени във всяка категория, дават на възложителя висока степен на увереност.

Цени на услугите:

За избрания мониторинг - предварителен, текущ или последващ, цената е на абонаментен принцип за 12 месеца и зависи от броя прогнозирани/проведени възлагания на възложителя за текущата календарна година, и е както следва:

Брой обявени обществени поръчки, вкл. и възлагани непроцедури*

Сума в лева на месец без ДДС

До 10 обществени поръчки

400,00 лева

До 20 обществени поръчки

800,00 лева

До 30 обществени поръчки

1200,00 лева

30 – 40 обществени поръчки

1600,00 лева

Над 40 обществени поръчки

по договаряне

 

*непроцедури - възлагателни способи по чл.20 ал.3, 4 от ЗОП

Посочената абонаментна цена може да бъде заплатена месечно или еднократно, като в този случай възложителят получава процент отстъпка.

Ако възложителят избере комплексен мониторинг, а именно предварителен, текущ и последващ, получава отстъпка от абонаментната цена.

 

ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ

1.Семинари

Какво представлява услугата?

Обучителните семинари се провеждат под формата на присъствени Национални работни срещи на възложителите на обществени поръчки. Продължителността е три дни. Целта ни е участниците да получат полезна информация, както за прилагането на правната уредба, така и за начина, по който да се справят с предизвикателствата на електронната платформа.

Какво получава възложителя?    

 • Високо квалифицирано обучение;
 • Учебни материали и сертификати за обучение за всеки курсист, в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 • Две нощувки с пълен пансион;
 • Развлекателна програма.

 

2.Онлайн обучения

Какво представлява услугата?

Обученията включват онлайн семинари /уебинари/ по отделните модули по предварителни програми, като за по-ефективното усвояване на материала и придобиване на опит сме подготвили ежедневни обучителни, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист. Провеждат се под формата на онлайн обучения с фиксирана дата или при сформиране на група.

Видове:

 • Еднодневни
 • Продължителни /в зависимост от предмета/.

Какво получава възложителя?    

 • Обучение на Вашите експерти на изгодна цена и без отсъствие от работното място;
 • Електронни сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
 • Електронни учебни материали.

Цени на услугата:

Еднодневни: 150 лв. без ДДС/ Продължителни – по договаряне.

3. Индивидуални обучения на служители на Възложителя.

Провеждане на двудневни обучения на място.

Какво представлява услугата?

Обучението се провежда на място при възложителя по предварително уточнена програма. 

Какво получава възложителя?    

 • Възможност за обучение на по-голям брой експерти, което от своя страна води и до относително по-ниска цена за един обучаем;
 • Липса на разходи за логистика и обучение на експертите в работното им място.
 • Сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
 • Учебни материали.

Цената на услугата:

Цената е 3500 - 4500 лв. на ден без ДДС за до 20 курсисти.

            *Обучението може да се организира от възложителя и като изнесено под форма на тиймбилдинг.

 

4. НОВО! Първоначално обучение на служители на Възложителя по ЗОП и ЦАИС ЕОП

Какво представлява услугата?

Първоначалното обучение на служители на Възложителя по ЗОП и ЦАИС ЕОП включва тридесет дневно обучение в онлайн платформа по модули съобразно заложена програма.

Осъществява се чрез индивидуален достъп в онлайн платформа за ежедневно поддържащо обучение по ЗОП, където са включени ежедневни обучителни видеа, информационни и помощни материали, които ще спомагат индивидуалната работа на всеки курсист.

Какво получава възложителя?    

 • Възможност за първоначално обучение на новите си експерти.
 • Липса на разходи за логистика и обучение на експертите в работното им място.
 • Сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист.
 • Учебни материали чрез платформата ни за обучение.

Цената на услугата:

Цената е 150 лв. без включен ДДС за цял месец обучение

*Цената на предлагана услуга е за един курсист.

*Достъп до платформата се предоставя в рамките на обучителния период за срок до два месеца, за всеки следващ заявен месец се заплаща допълнително 50 лв. без включен ДДС.

*Стартиране на предлаганата услуга от 03 октомври 2022 г.

 

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

1. ЗОП СЪВЕТНИК

Какво представлява услугата?

ЗОП СЪВЕТНИК е подбрано съчетание от услуги по Закона за обществените поръчки, което осигурява навременна ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА и ЗНАНИЕ на високо професионално равнище и ефективни решения за многобройните предизвикателства на динамичното „ЗОП" ежедневие. Услугата е комбинация от три направления: „Знание“, „Обучение“ и „Помощ“.

ЗОП СЪВЕТНИК обединява дългогодишния опит и постижения на "СИП-2000" ЕООД и неговите високо квалифицирани експерти, за да Ви предложи удобни и съобразени с нуждите на всеки експерт по ЗОП услуги с висока практическа полезност. Повече информация : http://zopsavetnik.bg/

Какво получава възложителя?    

Абонирайки се за ЗОП СЪВЕТНИК, Вие осигурявате свободен достъп на всички експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента:

 •  До трите направления на ЗОП СЪВЕТНИК;
 •  До електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение /ЕПО/ по ЗОП.

Цена на услугата:

Цената на месечен абонамент за ЗОП СЪВЕТНИК е в зависимост от избрания план, организиран по броя на заявените служители, а именно:

 • План №1       до 5 експерти - 350 лв./триста и петдесет лева/ без ДДС;
 • План №2       до 10 експерти - 420 лв./четиристотин и двадесет лева/ без ДДС;
 • План №3       над 10 експерти - 490 лв./четиристотин и деветдесет лева/ без ДДС.

Минималният срок на абонамента за ЗОП СЪВЕТНИК е 6 /шест/ месеца.

 

2. ДРУГА КОМБИНАЦИЯ ОТ УСЛУГИ НА СИП-2000

Характерно за всеки възложител е, че специфичните условия при него предполагат различна нужда от външна подкрепа. Основно условията се определят от броя и квалификацията на неговия екип и броя и сложността на поръчките, които той възлага.  Във всички случаи обаче, СИП-2000 разполага с пълен набор от Информационни, Консултантски и Обучителни услуги, както и високоекспертен екип, които могат да подкрепят и направят успешни всеки един възложител, независимо от неговата специфика.

В тази връзка и в зависимост от особеностите на всеки възложител е възможна всякаква комбинация от горните услуги независимо от тяхното направление. Заедно ще направим анализ и ще установим с какво можем да сме ви най-полезни. В случаите на комбинация на услуги цените не са сумарни, а се договарят за всеки конкретен случай.© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!