Проект

На 03.10.2022 г.  СИП-2000 ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.113-0001-C01 по процедура „МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП ““ 2014-2020 .

Срока на изпълнение на проекта е 12 месеца. Общата стойност на проекта е 260 630 лв. От тях 199 381,95 лв. са европейско финансиране, а 35 185.05 лв. национално съфинансиране. 26 063 лв. е самофинансирането от страна на бенефициента.

Основна цел на проектното предложение е подобряване на управленския капацитет на СИП 2000 ООД, като се направи реинжинеринг на работния процес, с цел оптимизирането му, постигане на по-висока производителност на труда и съкращаване на сроковете за изпълнение.Освен това дружеството ще започне да осъществява самостоятелно част от етапите, които до сега са били възлагани на външни изпълнители. Това ще доведе до откриване на две нови работни места и разширяване на възможностите на компанията. Това ще повиши конкурентоспособността ѝ, както и ще спомогне за разширяване на пазарното ѝ присъствие.       © 2022 СИП 2000 Всички права запазени!