Новини

OБНАРОДВАХА СЕ ПРОМЕНИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО НОМЕНКЛАТУРИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗА ЛЕКАРСТВА

20.03.2023

В Държавен вестник бр. 25 от 17.03.2023г. се обнародва Постановление № 39 от 15 март 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С § 2 от него се правят промени в преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 35 от 2021 г.), се създава § 47а:

„§ 47а. (1) До 25 октомври 2023 г. при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на рамкови споразумения, както и за сключване на договори въз основа на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия публичните възложители и Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ могат да предвидят възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

(2) В случаите по ал. 1 в документацията за участие се посочват минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции, а в методиката се определя и начинът за оценяване на офертите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.“

 Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!