Архив   Назад

23-25 ноември 2016г. гр. Трявна Хотелски комплекс “Калина Палас” * * * *

СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА- ОБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА ТЕМА: „ОХРАНА И СИГУРНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ КМЕТСТВА“

Основни въпроси:

 • Какво кметовете на кметства следва да знаят охраната и сигурността на населените места?
 • Действия и правомощия по Закона за защита при бедствия.
 • Наредба за реда за създаване и организиране на доброволни противопожарни формирования, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
 • Указания за подпомагане дейността на кметовете на населени места при пререгистрирането и създаването на нови ДПФ.
 • Аспекти от Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи сигурността и връзката му със ЗМВР.
 • Наредба за опазване на обществения ред. Връзката ѝ със Закона за събранията, митингите и манифестациите и Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шума.

Допълнително коментирахме:

 • Актуални моменти от Закона за гражданската регистрация
 • Обмяна на опит свързан със съставянето на актове по гражданско състояние- актове за раждане, брак и смърт.

 

ВОДЕЩИ СРЕЩАТА БЯХА: 

 

 • адв. ПЕТЪР ПЕТЕВ - правен консултант в областта на местното самоуправление и основател на консултантско дружество СИП 2000

 

 • НЕЛИ СИМЕОНОВА-НИКОЛОВА – Началник отдел „ГРАО и ЖН”, Община Пловдив, Район „Северен”. Дългогодишен експерт с опит в областта на гражданската регистрация и административното обслужване на гражданите, и администрирането на избори. Автор на множество публикации и на книгата „ГРАО за кметства”, издадена от СИП 2000  през 2012 г.

 

 • инж. ЕМИЛ ВЪЛКОВ –Началник отдел „Ред и сигурност“, Община Пловдив, бивш Началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр.Пловдив.

   

 

П Р О Г Р А М А

Сряда 23.11.2016 г.

12.30 - 14.00  Обяд и настаняване на участниците.

14.00 - 15.30  Откриване на срещата.

Закон за защита при бедствия. Наредба за реда за създаване и организиране на доброволни противопожарни формирования, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.  

15.30 - 16.00  Кафе пауза.

16.00 – 17.30  Указания за подпомагане дейността на кметовете на населени места при пререгистрирането и създаването на нови  ДПФ.

Аспекти от закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи сигурността и връзката му със ЗМВР.

17.00 – 20.00 Свободно време за участниците в срещата.

20.00               Делова вечеря в ресторанта на хотел „Калина Палас”**** с DJ.

 

Четвъртък 24.11.2016 г.

07.30 - 09.30  Закуска.

09.30 - 10.30  Наредба за опазване на обществения ред. Връзката ѝ със закона за събранията, митингите и манифестациите и Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите на шума .

10.30 - 11.00  Кафе пауза.

11.00 - 12.00  Актуални моменти от Закона за гражданската регистрация. Общи разпоредби. Гражданска регистрация в Република България. Регистър на населението. Актуална информация относно Актовете за гражданско състояние – раждане, брак и смърт. Отбелязвания, допълнение и поправки на актовете за гражданско състояние. Регистри.

Новото в адресната регистрация – общи положения, промяна на адрес. Извършване на проверка. Заявяване на постоянен и настоящ адрес – необходими документи и формуляри.

Свободна дискусия и обсъждане на въпроси поставени от участниците в срещата.

12.00 - 14.00  Обяд.

14.00 - 17.00  Едночасова туристическа и опознавателна разходка из стария град Трявна. Свободно време за участниците в срещата.

20.00               Официална вечеря в ресторанта на хотел „Калина Палас”**** с DJ  и кратка артистична програма.

 

Петък 25.11.2016 г.

07.30 - 09.30  Закуска.         

09.30 - 10. 30 Как да боравим с Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/ - поддържане, ред и защита на данните в ЕСГРАОН. Органи за гражданска регистрация на населението.

Коментар към параграф 75 от Предходни и Заключителни разпоредби към ЗГР – който касае малките населени места.

10.30 - 11.00  Кафе пауза.

11.00 - 12.00  Издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Начин, проверка и принципи за издаване на удостоверенията по наредба РД -02-20-6 от 24 април 2012г.

Запознаване с Наредба № РД -02-20-9 от 21 май 2012г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация.

12.00 - 14.00  Обяд и отпътуване на участниците.

 © 2021 СИП 2000 Всички права запазени!