Новини

ЗИД НА ЗОП Е ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

28.04.2023

На 27.04.2023 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с № 49-302-01-26 от МС. 

Проект бе одобрен на заседание на МС с РМС № 322 от 2023г.

Същият проект е бил одобрен още с РМС № 869 от 3 ноември 2022г. и е бил внесен в 48-то Народно събрание, като е приет и на първо гласуване на 14.12.2022 г., но поради преустановяване на дейността му окончателните промени не са направени.

Със законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП се предлагат промени, които могат да се обособят в три групи. Те са свързани с:

    • привеждане на закона в съответствие с изискванията на европейското законодателство;

    • изпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост;

    • прецизиране на действащата нормативна уредба с оглед на преодоляване на констатираните проблеми в практиката на възложителите.

С цел повишаване на прозрачността във възлагателния процес в глава тридесет и първа от част седма е предложен нов раздел Iа „Текущ контрол и одиторско мнение“. Предложена е нова форма на осъществяване на контрол, както и даване на одиторско мнение. С новия чл. 237а се въвежда възможността министърът на финансите да определи лица, които да участват като наблюдатели в работата на комисията при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с особена сложност, засилен обществен интерес или свързани с критични инфраструктури и чиято прогнозна стойност е над посочените в чл. 20, ал. 1. Предлага се редът и условията за участието на наблюдателите да бъдат уредени в Правилника за прилагане на ЗОП.

Даването на одиторско мнение при значими обществени поръчки, предложено с разпоредбата на чл. 237б, засяга възложителите, в чиято организация има изградено звено за вътрешен одит по чл. 12 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Целта е допълнителна увереност на възложителя за законосъобразност на провежданата процедура, както и да го подпомогне при вземането на адекватни управленски решения.

 

Може да се запознаете с него – тук.

Източник:  официален сайт на НС


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!