Новини

След няколко дни влизат промените в ППЗОП

27.04.2021

Днес, в брой 35 на Държавен вестник, обнародваха промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Преобладаващата част от реализираните изменения в правилника са свързани с използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Останалите промени прецизират и допълват някои разпоредби, с цел улесняване на прилагането им в практиката.

Повечето промени влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник. С по-късна дата от 1 юли 2021 г. ще влязат промените, имащи отношение към предварителния контрол, осъществяван от АОП. Отмяната на чл. 30 от ППЗОП, относно разписано изключението при поръчките за лекарствени продукти и медицински изделия, ще стане влезе в сила от 1 януари 2023.

Може да ги намерите: ТУК


© 2021 СИП 2000 Всички права запазени!