Новини

СЕС СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО БЪЛГАРСКО ПИТАНЕ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ДОГОВАРЯНЕ

13.07.2022

С Решение от 16 юни 2022 година по дело C‑376/21 на Съдът на Европейския съюз (СЕС), oсми състав се  произнесе по преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (ВАС) (България) с акт от 28 май 2021 г. по адм. дело 12052/2020 г., по тема, която от доста време е с разнопосочна практика на съдилищата в Р. България, свързана с процедурите по договаряне.

В частност, относно тълкуването на чл.79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с член 160, параграф 2 и член 164, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент № 966/2012 (OВ L 193, 2018 г., стр. 1).

ВАС, след сезиране, иска да се установи дали възлагащ орган нарушава принципите на равно третиране, на недискриминация и на свободна конкуренция като отправя покана за сключване на договор за обществена поръчка само до един икономически оператор в рамките на процедура на договаряне без предварително обявление, която, от една страна, е открита след неуспешното приключване на процедура на публично състезание, и от друга страна, възпроизвежда без изменение първоначалните условия на поръчката, макар предметът на поръчката да не се отличава със специфика, която да налага изпълнението ѝ да бъде възложено на поканения оператор.

 

СЕС се произнася със следната насоченост:

  1. Член 160, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 102, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 2012 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г., трябва да се тълкуват в смисъл, че не се прилагат по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, организирани от възлагащите органи на държавите членки, дори когато тези поръчки се финансират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.
  2. Член 32, параграф 2, буква а) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, изменена с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2171 на Комисията от 24 ноември 2015 г., във връзка с член 18, параграф 1 от тази директива, изменена с Делегиран регламент 2015/2170, трябва да се тълкува в смисъл, че в рамките на процедура на договаряне без предварително обявление възлагащият орган може да покани само един икономически оператор, когато тази процедура възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия на поръчката, посочени в предходна открита процедура, която е била прекратена, тъй като единствената подадена оферта е била неподходяща, и въпреки че предметът на съответната поръчка не се отличава със специфики, които обективно да налагат изпълнението ѝ да бъде възложено само на този оператор.

© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!