Новини

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

28.06.2024

На 27.06.2024 г. на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Закон за изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). С него се предлагат промени, които са свързани с отстраняване на някои несъответствия на разпоредби от закона с изискванията на европейското законодателство.

Законопроектът е изготвен във връзка с процедура за нарушение № 2018/2268 по описа на Европейската комисия (ЕК), която разглежда статута на частните лечебни заведения съгласно ЗОП, както и предвидения в Закона за горите ред за възлагане на дейности в горски територии.

Със законопроекта се предлага промяна в разпоредбите, които определят собствеността като основен критерий, въз основа на който се преценява качеството възложител при лечебните заведения. По този начин се уеднаквява подходът при определяне статута на публичните и частните лечебни заведения като възложители на обществени поръчки, доколкото отговарят на условията за публичноправна организация. Уредено е и приключването на сключените от тях договори преди влизането в сила на предлаганите промени.

Предлага се отмяната на чл. 17, ал. 2 от ЗОП, както и изменения в Закона за горите, които произтичат от тази отмяна. По този начин възлагането на дейности в горски територии ще следва да се осъществява по правилата на ЗОП.

Източник : Портал за обществени консултации на МС, интернет адрес: https://www.strategy.bg/, дата 27.06.2024 г.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!