Новини

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ОТНОСНО НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ ДА УВЕДОМЯВАТ НАП И АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

22.03.2024

    На 20.03.2024 г. на Портала за обществени консултации на МС е публикуван проект на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства, относно новите задължения на възложителите да уведомяват приходните агенции.

 

    Наредбата се приема във връзка с чл. 182д от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и следва да регламентира реда и условията за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания на публични средства от възложителите. Тя регламентира редът за регистрация и дерегистрация на оправомощени служители на лицата по чл. 182а, ал. 1, 2 и 4 от ДОПК в информационната система на Министерство на финансите, условията, редът и сроковете за изпращане на уведомления и получаване на потвърждения и актове, автоматизираните проверки от информационната система, образците по чл. 182а - 182в от ДОПК и др.

 

    Проекта на Наредбата е свързан с промените в ДОПК, в параграф 14 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2023г., които вече са в сила. Създадена е  глава двадесет и първа “а“ от ДОПК, която урежда условията и реда за разплащане с публични средства. Въвеждат се нови задължения за голяма част от възложителите, с някои изключения, а оправомощените  лица по чл. 5, ал. 1 от Наредбата следва да уведомяват Национална агенция по приходите (НАП) и агенция „Митници“ (АМ) чрез Информационната система на Министерство на финансите, относно:

  1. сключването на договор на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.
  2. предявен изпълнителен лист, въз основа на който следва да се плати сума на стойност, равна на или надвишаваща 1 000 лв.
  3. предстоящо плащане по договор или първичен платежен документ на стойност не по-малка от 100 лв., когато представлява част от парична престация по договор или в случаите по чл. 20, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
  4. предстоящо плащане по предявен изпълнителен лист на стойност не по-малка от 100 лв. когато е част от дължима сума по изпълнителен лист на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв.
  5. предстоящо плащане на суми на стойност под 100 лв., когато върху вземането по договора или по изпълнителния лист е наложен запор от страна на НАП или АМ и предстоящото плащане е след датата на налагане на запора.

Уведомленията по чл. 182а и чл. 182б следва да се изпращат по образец в електронен формат от оправомощените лица по ал. 1 от Наредбата с квалифициран електронен подпис, чрез информационната система достъпна на Интернет страницата на Министерство на финансите.

 

Плащания по чл. 182б, ал. 1 и 2 се извършват само след потвърждение от НАП и АМ.

    Потвърждението на плащането се изпраща в електронен формат по образец чрез системата по чл. 182а, ал. 5 от ДОПК в 7-дневен срок от регистриране на уведомлението по чл. 182б, ал. 1  от ДОПК, на електронен адрес, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис на оправомощените по чл. 182а, ал. 5 от Наредбата служители. По същия ред се изпращат и актовете на органите на НАП и  АМ във връзка с налагане, изпълнение и отмяна на запори върху съответните вземания.

 

    В чл. 182г. от ДОПК  са уредени изключенията, за които не се прилагат хипотезите на чл.182а-182в от кодекса, а именно:

  1. целево предоставяни средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги, включително за случаите, когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините и други бюджети;
  2. международни договори, спогодби, споразумения, конвенции и други подобни, в изпълнение на публични функции на държавата или държавен орган;
  3. договори и други плащания, когато насрещна страна по тях е разпоредител с бюджет или Българската народна банка;
  4. договори, с които се предоставят парични помощи за профилактика и рехабилитация по чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б" и чл. 13в от Кодекса за социално осигуряване;
  5. договори и плащания, свързани с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, както и за плащания на централния бюджет.

 

С пълния текст на  Проекта на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства и мотивите към нея, може да се запознаете тук.

 

Източник: Официален сайт на Портала за обществени консултации на МС, интернет адрес: https://www.strategy.bg/,

дата 22.03.2024 г.

      Важно! Представената информация е с информационна цел от източник: https://www.strategy.bg/,

дата 22.03.2024 г.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!