Новини

ПУБЛИКУВАН Е ГOДИШНИЯТ АНАЛИЗ НА УСТАНОВЕНИТЕ ОТ ОДИТНИЯ ОРГАН НЕРЕДНОСТИ

26.01.2022

Традиционният анализ на нередностите е публикуван на адрес: http://www.aeuf.minfin.bg/bg/25.

Анализът представя резултатите от извършените от Одитния орган проверки, които са докладвани на ЕК през 2021 г. Включва информация за установените нередности в резултат на нарушения при прилагане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП, ПМС № 160/2016 г. и по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG), както и за нередности, установени извън нарушенията при прилагане на законодателството по обществените поръчки. Ще се запознаете с подхода на Одитния орган за извършване на проверките, определяне на финансовото влияние на нарушенията и обхвата на анализа за индикатори на измами.

Въвеждането на адекватни мерки за превенция на нередностите е ангажимент на държавите членки по силата на приложимото европейско законодателство. Целта на анализа е да послужи за предотвратяване на нередностите при изпълнение на финансираните със средства от ЕС проекти.

Обновен и актуализиран е и документът „Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им“, който съдържа констатирани нарушения за ограничителни изисквания и предлага насоки за избягването им.

 

Източник: Официална страница на  Изпълнителна агенция

Одит на средствата от Европейския Съюз, интернет адрес:

https://aeuf.minfin.bg/bg/news/179   , дата 26.01.2022 г. 


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!