Новини

ОТ МЕСЕЦ МАЙ ДЕЙСТВА НОВА МЕТОДИКА ПО ЧЛ. 232, АЛ. 2 ОТ ЗОП ЗА ССИ КОНТРОЛ

29.05.2024

От 01.05.2024 г. вече се прилага нова методика по чл. 232, ал. 2 от ЗОП, която отменя утвърдената със заповед № РД-15/27.02.20219 г. на изпълнителния директор на АОП. 

Напомняме Ви, че на контрол по чл. 232 от ЗОП подлежат процедурите, чието откриване се оповестява чрез обявление и са с прогнозна стойност равна или по-голяма от: а) 1 000 000 лв. – за строителство; б) 200 000 лв. – за доставки и услуги. Той се осъществява само на процедурите, определени от системата за случаен избор (ССИ) по методика, която отчита нивото на риск (чл. 121, ал. 3 ППЗОП). Всяка регистрирана в ССИ процедура може да бъде избрана за проверка до три работни дни след нейната регистрация, като изборът се оповестява на Портала за обществени поръчки.

За избора на конкретна процедура се използват рискови фактори, които отразяват определени характеристики на провежданите в страната процедури за обществени поръчки, попадащи в обхвата на контрола съгласно чл. 229, ал. 2 и чл. 232, ал. 1 от ЗОП. Рисковите фактори се състоят от елементи, на които се присъждат конкретни числови стойности (тежести). Стойностите на съответните елементи се изчисляват въз основа на данни от Регистъра на обществените поръчки (РОП) относно процедурите за определен период, за чието откриване е публикувано обявление. При необходимост стойностите на елементите се актуализират.

Тежестите на отделните елементи на всеки рисков фактор се определят в съответствие с таблиците в Приложения № 1 – 11 към методиката. Част от тези фактори са вид и правна категория на възложителя според ЗОП,  вид процедура, обект на поръчката, прогнозна стойност и други.

В тази връзка са изменени и регистрационните форми в секция „Контрол“, електронната преписка на процедурата в ЦАИС ЕОП.

Източник: АОП, интернет адрес: https://www2.aop.bg/ , дата 29.05.2024 г.

 


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!