Новини

НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ, СВЪРЗАН С ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЛЕВИ НЕТНИ ЕМИСИИ Е ВЕЧЕ ПРИЕТ

10.07.2024

На 28.06.2024 г. в Официалния вестник на Европейския съюз, беше публикуван новият Регламент (ЕС) 2024/1735 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство в областта на технологиите за нулеви нетни емисии и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724.

В Глава IV „Достъп до пазари“ от него са предвидени минимални задължителни изисквания за устойчивост при възлагане на обществени поръчки от публични и секторни възложители и (в обхвата на директива, 2014/24/ЕС или 2014/25/ЕС). Те са свързани с договори, които имат като част от своя предмет технологии за нулеви нетни емисии, или при договори и концесии за строителство, включващи въпросните технологии.

Целта на Регламент (ЕС) 2024/1735 е да се подобри функционирането на вътрешния пазар, като се създаде рамка за гарантиране на достъпа до сигурни и устойчиви доставки на технологии за нулеви нетни емисии. Мерките, чрез които ще се постигне това, са:

  • установяване на възможностите и подкрепа за разширяването на производствените мощности на технологиите за нулеви нетни емисии и техните вериги на доставки,
  •  създаване на пазар на Съюза за услуги по съхранение на CO2
  • насърчаване на търсенето на устойчиви и издръжливи технологии за нулеви нетни емисии чрез процедури за възлагане на обществени поръчки, търгове и други форми на публична намеса,
  •  подкрепа за иновациите чрез създаването на регулаторни лаборатории за нулеви нетни емисии,
  • координирането на научноизследователските и иновационните дейности чрез ръководната група на Стратегическия план за енергийните технологии, както и чрез използването на обществени поръчки за технологии в предпазарен стадий и обществени поръчки за иновативни решения,
  • подобряване на способността на Съюза да извършва мониторинг на технологиите за нулеви нетни емисии и да смекчава свързаните с доставките за тези технологии рискове.

Нормативният акт е пряко приложим в Република България влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага от 29.06.2024 г. В чл. 49 от Регламент (ЕС) 2024/1735 са налични две изключения от приложимостта му, а именно 30 юни 2026г. и 30 декември 2025г.

Може да намерите Регламента:тук.

Източник: ОВЕС и АОП


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!