Новини

НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

30.05.2022

 

     На заседание на Министерския съвет е одобрен е на проект на ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С него се въвежда изменения и допълнения в ЗУСЕСИФ с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г. Предложените изменения ще се гарантират правилното и ефективно прилагане на нормативната уредба, регламентираща изпълнението и управлението на средствата от фондовете на ЕС. Ще се създаде предсказуема и ефективна нормативна рамка за управлението на европейските средства като основните механизми на регулация и принципните положения по структуриране на процесите да са приложими и към следващи програмни периоди. Законопроектът предвижда осигуряване и продължаване на постигнатата до момента оптимизация на системата за управление на средствата от Европейския съюз и повишаването на нейната ефективност и ефикасност.

     В същото време се обнародваха и нови промени за ЗУСЕСИФ в Държавен вестник, бр. 39, от дата 27.05.2022 г., които приложено Ви представяме:

          § 1. В чл. 5, ал. 3 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на иновациите и растежа“.

§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Централното координационно звено изпълнява задачите по чл. 123, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Централното координационно звено може да бъде организирано в администрацията на Министерския съвет, в рамките на специализираната администрация на Министерството на финансите или на друго министерство.“

 


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!