НОВА ДИРЕКТИВА ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ НАРУШЕНИЕТО НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ НА ЕС КАТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

09.05.2024

В Официален вестник на ЕС от 29.04.2024 г. бе публикувана Директива (ЕС) 2024/1226 на Европейския парламент и на съвет от 24.04.2024 г. относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, и за изменение на Директива (ЕС) 2018/1673.

 

Съобразно съображение 9  и чл. 3, параграф 1 от нея, сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително финансови сделки, както и възлагането или продължаването на изпълнението на договори за обществени поръчки или концесии, попадащи в обхвата на директиви 2009/81/ЕО, 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС или 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, с трета държава, органи на трета държава или образувания и органи, пряко или непряко притежавани или контролирани от трета държава или органи на трета държава, следва да съставляват престъпление, ако забраната или ограничаването на това деяние представлява ограничителна мярка на Съюза.

 

Обвързаността с обществените поръчки е приложимостта на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Целта на новата Директива, която влиза в сила на двадесетия ден след публикуването в ОВ на ЕС и следва да се транспонира на национално ниво в рамките на 12 месеца (до 20.05.2025г.) е да се осигурят ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза и целостта на вътрешния пазар в рамките на Съюза, както и да се постигне високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и да се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите по отношение на нарушаването на тези ограничителни мерки на Съюза.

С пълния текст на Директива (ЕС) 2024/1226 може да се запознаете: тук

 

Източник: Официален сайт на ОВЕС, интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu /,

дата 09.05.2024 г.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!