Новини

НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КЗК

10.02.2022

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, бр. 11 от 8.02.2022 г. се обнародва новия Устройствен правилник на Комисията за защитана конкуренцията.

 

Устройственият правилник на КЗК е подзаконов нормативен акт, чието приемане от комисията е регламентирано в чл. 8, ал. 1, т.14 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

Преди обнародвания правилник, комисията прилагаше Устройствен правилник, приет с решение на КЗК от 12.02.2009 г., който е претърпял неколкократни изменения и допълнения, включително и по отношение на правомощията на КЗК и някои материално-правни разпоредби. С последните изменения и допълнения ЗЗК, в сила от 26 февруари 2021 г., правомощията на Комисия за защита на конкуренцията са разширени и допълнени, което налага и значителни изменения в Устройствения правилник на комисията.

Устройственият правилник урежда последователността от действията, които съответните структурни звена на КЗК реализират в изпълнение на своите функционални задължения по всяко отделно производство, както и общите правила за функциониране на КЗК като администрация. Регламентирането в него на задълженията на отделните структурни звена и приложимите процедури гарантират законосъобразност, предвидимост и отчетност на дейността на КЗК.

 Влиза в сила от деня на обнародване му, като с пълният му текст, може да се запознаете: ТУК.

Източник: Официална страница на  ДВ, интернет адрес:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=06E6F305DDC8F055B39C2B7569FCB39C?idMat=168730 , дата 08.02.2022 г. 


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!