Новини

НОВ ПРОЕКТ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЕ ОБСЪЖДА, СВЪРЗАН Е С ЦАИС ЕОП

23.06.2022

На Портала за обществени консултации се публикува за обсъждане поредният нов законопроект на ЗОП, с който се уреждат допълнителни изисквания за прозрачност, като данните от ЦАИС ЕОП ще се публикуват в отворен, машинночетим формат съгласно международен стандарт.

Въвеждат се и изисквания за съхраняване и публикуване в структуриран вид на данни, които ще разширят възможностите за анализ на данните.

Създава се и допълнително задължение за прозрачност при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите. Освен техническите спецификации, възложителите ще трябва да мотивират изискванията в тези спецификации, както и да публикуват пазарните проучвания, които се извършвали преди обявяване на процедурата.

Техническите спецификации ще трябва да са преминали обществено обсъждане преди обявяване на обществената поръчка с цел максимално широк консенсус около специфичните изисквания.

Създава се и задължение за използване на шаблони за техническо и ценово предложение с оглед максимално детайлно описание на предложенията.

Разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на Закона за обществените поръчки, с изключение на тези, при които разкриване на информация противоречи на основен интерес, с цел повишаване на прозрачността на възлагането.

Предвижда се и разкриване на принадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия на лица, които пряко контролират изпълнители по обществени поръчки, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база.


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!