Новини

НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧИСТИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

20.11.2023

Проектът на Наредба за изискванията към чистите превозни средства е разработен във връзка с необходимостта от въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 188, 12.07.2019 г.) (Директива (ЕС) 2019/1161). Част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 са въведени в националното законодателство с обнародвания в бр. 88 на „Държавен вестник“ от 20 октомври 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 47, ал. 8, изречение първо от Закона за обществените поръчки министърът на транспорта и съобщенията трябва да определи с наредба изискванията към чистите превозни средства. Съгласно § 97 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки  министърът на транспорта и съобщенията следва да издаде наредбата за изискванията към чистите превозни средства в двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

В чл. 1 от проекта на наредба е определен предметният ѝ обхват, като е посочено, че се определят изискванията към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и при възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 21 към чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 03.12.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 1370/2007).

Предвидено е наредбата да се прилага при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и за превозни средства, и посочени в приложение I, част А, точки 5.2 (бронирани превозни средства), 5.4 (катафалки) и 5.5 (превозни средства, достъпни за инвалидни колички) от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ, L 151, 14.06.2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/858) и възлагане на обществени поръчки за услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, при извършването на които се използват посочените превозни средства.

Също така е предвидено наредбата да не се прилага при възлагане на обществени поръчки за следните превозни средства:

1. превозни средства, посочени в член 2, параграф 2, букви „а“ (земеделски и горски превозни средства), „б“ (дву-, три- и четириколесни превозни средства от категория L) и „в“ (верижни превозни средства) и в член 2, параграф 3, буква „в“ (превозни средства, движещи се на собствен ход, проектирани и произведени специално за извършване на работа, които поради конструктивните си характеристики не са подходящи за превоз на превоз на пътници или товари и които не представляват машини, монтирани на шасито на моторно превозно средство) от Регламент (ЕС) 2018/858;

2. превозни средства от категория М3, различни от превозни средства от клас I и клас A, определени съответно в чл. 149, ал. 2, т. 1 и в чл. 149, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

В чл. 47, ал. 8, изречение второ от Закона за обществените поръчки е предвидено в наредбата да се определят и превозните средства, посочени в член 2, параграф 2, буква „г“ и параграф 3, букви „а“ и „б“ и приложение I, част А, точки 5.2 - 5.5 и точка 5.7 от Регламент (ЕС) 2018/858, за които възложителите са длъжни да прилагат изискванията към чистите превозни средства. В тази връзка с проекта на наредба е предвидено изискванията към чистите превозни средства да се прилагат за превозните средства, посочени в приложение I, част А, точки

5.2 (бронирани превозни средства), 5.4 (катафалки) и 5.5 (превозни средства, достъпни за инвалидни колички) от Регламент (ЕС) 2018/858.

С цел да се избегне налагането на прекомерна тежест върху публичните органи с проекта на наредба се предвижда изискванията към чистите превозни средства да не се прилагат за превозните средства, посочени в член 2, параграф 2, буква „г“ (превозни средства, проектирани и произведени, или адаптирани за използване единствено от въоръжените сили), член 2, параграф 3, букви „а“ (превозни средства, проектирани и произведени за употреба предимно на строителни обекти или в кариери, пристанища и летища) и „б“ (превозни средства, проектирани и произведени, или адаптирани за употреба от гражданската защита, противопожарните служби и службите, отговорни за поддържане на обществения ред) и в приложение I, част А, точки 5.3 (линейки) и 5.7 (автокранове) от Регламент (ЕС) 2018/858. Изключените от обхвата на проекта на наредба превозни средства притежават специфични конструктивни технически характеристики, свързани с тяхното предназначение и не са подходящи за превоз на пътници или товари.

С проекта на наредба се въвеждат определения за „чисто превозно средство“, „алтернативни горива“ и „биогорива“.

В чл. 4 от проекта на наредба е предвидено когато в резултат на преоборудване в съответствие с Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.) превозното средство отговори на изискванията, посочени в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на проекта на наредба, същото да се счита за чисто превозно средство или за превозно средство с нулеви емисии за целите на спазването на изискванията към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагането на обществени поръчки.

С член 1, параграф 7 от Директива (ЕС) 2019/1161 се отменя член 6 от Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120, 15.05.2009 г.). Разпоредбите на член 6 от Директива 2009/33/ЕО са въведени в националното законодателство с Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.). В тази връзка с § 4 от Заключителните разпоредби на проекта на наредба се предвижда Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства да се отмени.

Цели и очаквани резултати от прилагането на наредбата:

С проекта на наредба се предвижда намаляване на отрицателното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда и здравето на хората посредством определяне на изисквания към чистите превозни средства, които да се прилагат при възлагане на обществени поръчки, свързани с доставка и използване на превозни средства от определени категории. С проекта на наредба се определят изискванията към чистите превозни средства и превозните средства с нулеви емисии. При възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, както и за услуги по приложение № 21 от Закона за обществените поръчки и за услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, възложителите следва да поставят изисквания, които гарантират, че превозните средства, които се доставят или използват при предоставяне на услугите, отговарят на критериите за чисти превозни средства. По този начин автомобилният парк в страната ще бъде обновен с чисти превозни средства и превозни средства с нулеви емисии, което от своя страна ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в страната. С обновяването на автомобилния парк в страната косвено ще се повиши и безопасността на движението по пътищата.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

С проекта на наредба се определят единствено изискванията, на които трябва да отговарят превозните средства за целите на класифицирането им като „чисти превозни средства“ при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства, както и при възлагане на услуги по приложение № 21 от Закона за обществените поръчки и на услуги за превози по автобусни линии съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007. В тази връзка приемането на проекта на наредба не оказва въздействие върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

С проекта на наредба се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161. Към проекта на наредба е приложена таблица на съответствието с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161. За нетранспониране в срок на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 Европейската комисия е стартирала наказателна процедура срещу Република България № 2021/0378. На 26 юли 2023 г. Европейската комисия е завела искова молба в секретариата на Съда на Европейския съюз и делото е вписано в регистъра на Съда под номер С-480/23. Молбата е предявена на основание чл. 258, алинея втора и чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Исковата молба се отнася до неизпълнение от страна на Република България на задължението ѝ да приеме необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (ЕС) 2019/1161.

Информация за проведените обществени консултации:

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Съкратеният срок за провеждане на обществени консултации е обоснован от:

- стартиралата от Европейската комисия наказателна процедура срещу Република България № 2021/0378 и заведената от Европейската комисия на 26 юли 2023 г. искова молба в секретариата на Съда на Европейския съюз и делото е вписано в регистъра на Съда под номер С-480/23;

- разпоредбите на § 97 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 88 от 2023 г.), съгласно които министърът на транспорта и съобщенията издава наредбата за изискванията към чистите превозни средства в двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.


© 2023 СИП 2000 Всички права запазени!