Новини

МС ПРИЕ ПРОМЕНИТЕ В ППЗОП И ОТПУСНА СРЕДСТВА ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ЦАИС ЕОП

22.04.2021

На свое заседание МС проведено на 21.04.2021 г. прие очакваните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.). Редица са въведените промени в правилника с цел прецизирани разпоредбите, уреждащи подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата, включително и броенето на сроковете.

За улеснение на стопанските субекти се приема, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал.

Изменени са и правилата за осъществяване на външен предварителен контрол от АОП, като обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.

Подробен анализ на предложените промени в ППЗОП, може да прочетете в статията ни, посветена изцяло на промените, в следващия брой на списание Обществени поръчки, а за да потренирате с тях под формата на видео лекции, тестове, казуси и въпроси, може да се абонирате за услугата ни ЗОП СЪВЕТНИК.

Втората новина е чрез вътрешно преструктуриране се осигурява допълнителен финансов ресурс по бюджета на АОП за 2021 г., като средствата са за надграждане на съществуващата архитектура на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Целта е все по-ефективно протичане на процеса по електронно възлагане на обществени поръчки в страната. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

 

Източник: Официална страница на МС, интернет адрес https://www.gov.bg/ , дата 22.04.2021 г.

 


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!