Новини

МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ВЕЧЕ НАЛИЧНА

29.09.2022

В Информационната система за правна информация на Министерският съвет вече е налично Постановление на МС№ 290/27.09.2022г., с което бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. Тя се приема на основание чл. 117а, aл. 1 от Закона за обществените поръчки.

За изменение цената на договор и рамково споразумение се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които се публикуват всяко тримесечие съответно на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) – "Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали"https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1930 или Евростат. Индексите на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за периода от 1.01.2020 г. до 30.06.2022 г. са посочени в таблицата на приложението.

Документът остава само с насоченост строителство и не са включени поръчки за доставки и услуги.

В ПЗР на Методиката е посочено, че за начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г. Допълва се, че дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г. Както и, че  на изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство.

Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация- ТУК.


© 2022 СИП 2000 Всички права запазени!