Консултански (подпомагащи)

КОНСУЛТАНСКИ (ПОДПОМАГАЩИ) УСЛУГИ

1. Мониторинг на изготвяне и провеждане от възложителя на поръчки, като превенция против финансови корекции и извършване на административни нарушения.

Какво представлява?

Мониторингът за законосъобразност на обществените поръчки обхваща всички етапи на възлагане, включително и етапа на планиране на същите, както и етапа на сключване и изпълнение на договора за обществена поръчка, след приключването на процедурата. Във връзка с посоченото ние предлагаме по избор следните категории мониторинг:

  • Първо ниво на изпълнение: Предварителен мониторинг;
  • Второ ниво на изпълнение: Текущ мониторинг.

Какво получава възложителя?

Първо ниво на изпълнение: Предварителен мониторинг: Анализ на законосъобразността на изготвената документация в/или извън ЦАИС ЕОП преди момента на нейното обявяване с изготвяне на становище за установени грешки или нередности. След тяхното отстраняване от страна на възложителя, ако има такива, се извършва последващ мониторинг. Услугата се извършва в рамките от 1 – 5 работни дни, като е налична и във вариант експресен мониторинг, който е в рамките на от 1 до 8 работни часа.

Второ ниво на изпълнение: Текущ мониторинг: При него се извършва проследяване на правилността действията на възложителя от момента на обявяване на процедурата до сключване на договора и неговото обявяване и включва, но не е само: следене на действията на възложителя в ЦАИС ЕОП, следене на всички срокове и необходими публикации, правни консултации по действия и казуси за периода, преглед на протокола/доклада от работа на комисията и извършването от страна на възложителя след предаването му от страна на комисията и др. необходими. Така възложителят получава външен съпорт на своите експерти и „второ око“ върху своята работа, което свежда до минимум възможността за грешки.

            Основна цел на предлаганата услуга за мониторинг е да осигурим спокойствие и увереност на всеки абониран възложител и неговата администрация, чрез подпомагане с възможно най-висока експертиза работата на експертите на възложителя. Целта е да се осигури правилно и законосъобразно администриране на процесите при провеждане и възлагане на обществените поръчки, както и да се предотвратят неблагоприятните последици като налагане на глоби на възложителя, плащане на разноски, загуба на европейски средства, финансови корекции и т.н.  Осъществяването на превантивни, текущи и последващи действия, изброени във всяка категория, дават на възложителя висока степен на увереност от недопускане на грешки.

Към настоящия момент СИП-2000 ЕООД има сключени абонаментни договори за предлаганата услуга с над 20 възложители.

Индикативни цени на услугите:

Стойността на услугата се определя според избраното ниво на изпълнение, като базовата цена на първо ниво: „Предварителен мониторинг“ е в зависимост от броя, вида, стойността и сложността на възлагателния режим на обществените поръчки при конкретния възложител.Към настоящия момент договорите за предварителен мониторинг са абонаментни и варират от 800 до 1700 лв. на месец в зависимост от броя на извършаните контроли на година и вида мониторинг, като при сключването на договора се взимат за отправна точка обявените процедури и събирания на оферти с обява за предходен период от една година. При надграждане на второ ниво на изпълнение цената се увеличава допълнително с 50% за второ ниво.

2. Експертна консултация/помощ

2.1.Абонаментен договор за предоставяне на експертни становища

Какво представлява услугата?

Осъществяване на правни консултации/помощ по конкретни въпроси в областта на обществените поръчки и централизираната национална платформа – ЦАИС ЕОП, необходими за изпълнение на задължения на възложителя при и по повод планирането, подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП. Всеки въпрос представлява отделно самостоятелно задание.

Какво получава възложителя?    

Експертни становища, предоставени в електронен и писмен вид с подпис на автора им в рамките от 1 до 5 работни дни.

Цена на услугата:

Договорът е абонаментен, като цената се определя от фактическата сложност на поставените казуси и варира от 300 лв. до 1 200 лв. без ДДС на месец.

Договорът може и да е рамков, като цената е 150 лева без ДДС на час. Плащане се дължи за действително отработените часове по всяко конкретно писмено становище, като се изготвя протокол за него.

2.2. Абонаментен договор за предоставяне на експертни становища по телефон на момента от експертен център, ситуиран в СИП-2000 ЕООД.  

Какво представлява услугата?

Осъществяване на кратки правни и практически консултации/помощ по конкретни въпроси в областта на обществените поръчки и централизираната национална платформа – ЦАИС ЕОП, необходими за изпълнение на задължения на възложителя при и по повод планирането, подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП, осъществявани чрез телефонно обаждане до организиран от дружеството експертен екип в рамките на работното време на възложителя.

Какво получава възложителя?    

Експертни становища, предоставени на момента.

Индикативни цени за услугата.

Цената зависи от големината на възложителя и натовареността на неговата работа и е от 180 до 400,00  лева на месец без ДДС. Плащане се дължи ежемесечно, като при плащане на годишна вноска е предвидена 10% отстъпка.

3.Подготовка на процедури за обществени поръчки до момента на тяхното откриване.

Какво представлява услугата?

Цялостна подготовката на процедура/способ за възлагане в и/или извън ЦАИС ЕОП, като се извършва от експертите на „СИП-2000” ЕООД при зададена изходна информация от страна на Възложителя. Периодът е до обявяване на процедурата/способа за възлагане.

Какво получава възложителя?  

Подготвена на документация за Вашата обществена поръчка и предоставена, като файлове за качване в платформата ЦАИС ЕОП или изградена в нея до готовност за обявяване. Във втория случай Възложителят следва да осигури достъп и предостави достъп на експертите на „СИП-2000“ ЕООД до своя профил.

Цена на услугата:

Цената е по договаряне за всеки конкретен случай – в зависимост от вида, стойността и сложността на възлагателния режим на обществената поръчка.

4. Цялостна подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки дo сключване на договор.

Какво представлява услугата?

При услугата подготовката и провеждането на процедурата/способа в и/или извън ЦАИС ЕОП се извършва изцяло от експертите на „СИП-2000” ЕООД при зададена изходна информация от страна на Възложителя и осигуряване на достъп. След откриването на процедурата договорните ни задължения включват и подготовка на решения и обявления за промяна, подготовка на разяснения по процедурата, както и съдействие при работата на комисията по оценка и класиране, по преценка на възложителя до сключването на договор и неговото обявяване. Екипът следи и своевременното публикуване на информация в РОП, респ. „Профила на купувача” на Възложителя.

Какво получава възложителя?  

Експертна подкрепа в цялостното провеждане на обществената поръчка до сключването на договор и неговото публикуване.

Цена на услугата:

По договаряне за всеки конкретен случай – в зависимост от вида, стойността и  сложността на възлагателния режим на обществената поръчка.

5.Изготвяне на вътрешни правила за обществени поръчки или тяхното актуализиране. 

Какво представлява услугата?

В нея се включват следните елементи:

  • Преглед на вътрешните правила, които понастоящем действат в организацията Ви (ако е приложимо);
  • Анализ на описаните в тях работни процеси (ако е приложимо);
  • Изготвяне на нови вътрешни правила или тяхната актуализация, съответстващи на изискванията на ЗОП, ППЗОП и функционалностите на ЦАИС ЕОП;
  • Отправяне на препоръки за оптимизиране на процесите по възлагане.

Какво получава възложителя?    

Актуализирани Вътрешни правила по ЗОП с последните изменения на Закона и Правилника за неговото прилагане. Правилата ще отразяват и спецификите на електронното възлагане.

Цена на услугата:

Цената на услугата е в зависимост от големината на структурата на възложителя и е в диапазон от 2500 лв. – 4500лв. без вкл. ДДС.

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!