Консултански (подпомагащи)

КОНСУЛТАНСКИ (ПОДПОМАГАЩИ) УСЛУГИ

1. Абонаментен договор за предоставяне на експертни становища.

Какво представлява услугата?

Осъществяване на правни консултации/помощ по конкретни въпроси в областта на обществените поръчки и централизираната национална платформа – ЦАИС ЕОП, необходими за изпълнение на задължения на възложителя при и по повод планирането, подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП. Всеки въпрос представлява отделно самостоятелно задание.

Какво получава възложителя?    

Експертни становища, предоставени в електронен и писмен вид с подпис на автора им в рамките от 1 до 5 работни дни.

Цена на услугата:

Договорът е абонаментен, като цената се определя от фактическата сложност на поставените казуси и варира от 300 лв. до 1 200 лв. без ДДС на месец.

Договорът може и да е рамков, като цената е 100 лева без ДДС на час. Плащане се дължи за действително отработените часове по всяко конкретно писмено становище, като се изготвя протокол за него.

2.Подготовка на процедури за обществени поръчки до момента на тяхното откриване.

Какво представлява услугата?

Цялостна подготовката на процедура/способ за възлагане в и/или извън ЦАИС ЕОП, като се извършва от експертите на „СИП-2000” ООД при зададена изходна информация от страна на Възложителя. Периодът е до обявяване на процедурата/способа за възлагане.

Какво получава възложителя?  

Подготовка на пълен набор от документи за възлагане на обществената поръчка, като по желание на възложителя, тя може да бъде изградена и в ЦАИС ЕОП. В този случай Възложителят следва да осигури достъп до своя профил и да предостави роля на експертите на „СИП-2000“ ООД. 

Цена на услугата:

Цената е по договаряне за всеки конкретен случай – в зависимост от вида, стойността и сложността на възлагателния режим на обществената поръчка.

3. Цялостна подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки дo сключване на договор.

Какво представлява услугата?

При тази услуга подготовката и провеждането на процедурата/способа в и/или извън ЦАИС ЕОП се извършва изцяло от експертите на „СИП-2000” ООД при зададена изходна информация от страна на Възложителя и осигуряване на достъп до профила му в Платформата. След откриването на обществената поръчка договорните задължения включват подготовка на решения и обявления за промяна (ако е приложимо), подготовка на разяснения (ако е приложимо), както и осигуряване на експерт за участие в комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти/заявления (по преценка на възложителя), съдействие при сключването на договор и неговото обявяване. Екипът следи за своевременното публикуване на информация в РОП, респ. в „Профила на купувача” на Възложителя в платформата.

Какво получава възложителя?  

Експертна подкрепа в цялостното провеждане на обществената поръчка до сключването на договор и неговото публикуване.

Цена на услугата:

По договаряне за всеки конкретен случай – в зависимост от вида, стойността и  сложността на възлагателния режим на обществената поръчка.

4. Техническа помощ в ЦАИС ЕОП при провеждане на процедури за възлагане на конкретни обществени поръчки.

Какво представлява услугата?

При тази услуга подготовката на обществената поръчка се осъществява от възложителя, а изграждането й в ЦАИС ЕОП се извършва изцяло от експертите на „СИП- 2000” ООД при зададена изходна информация от страна на възложителя и осигуряване на достъп до профила му в Платформата. След откриването на обществената поръчка договорните задължения включват и технически съпорт в Платформата в срока за подаване на оферти, работата на комисията и сключването и обявяването на договора за обществената поръчка. В предмета на договора е включен и правен анализ на изготвените от възложителя документи, извършените от него действия и указание за тяхната промяна, при необходимост.

Какво получава възложителя?  

Техническа и експретна подкрепа в цялостното провеждане на обществената поръчка до сключването на договор и неговото публикуване.

Цена на услугата:

В зависимост от вида и сложността на реда за възлагане, включително и ангажираното време. Стойността е 100 лв. на час без ДДС, но не по-малко от 500 лв. без ДДС за конкретна процедура. 

5.Изготвяне на вътрешни правила за обществени поръчки или тяхното актуализиране. 

Какво представлява услугата?

В нея се включват следните елементи:

  • Преглед на вътрешните правила, които понастоящем действат в организацията Ви (ако е приложимо);
  • Анализ на описаните в тях работни процеси (ако е приложимо);
  • Изготвяне на нови вътрешни правила или тяхната актуализация, съответстващи на изискванията на ЗОП, ППЗОП и функционалностите на ЦАИС ЕОП;
  • Отправяне на препоръки за оптимизиране на процесите по възлагане.

Какво получава възложителя?    

Актуализирани Вътрешни правила по ЗОП с последните изменения на Закона и Правилника за неговото прилагане. Правилата ще отразяват и спецификите на електронното възлагане.

Цена на услугата:

Цената на услугата е 2 200 лв. без ДДС.

6. Мониторинг върху процедурите и действията на възложителите в тях.

Какво представлява?

Мониторингът за законосъобразност на обществените поръчки обхваща всички етапи на възлагане, включително и етапа на планиране на същите, както и етапа на сключване и изпълнение на договора за обществена поръчка, след приключването на процедурата. Във връзка с посоченото ние предлагаме по избор следните категории мониторинг:

  • Предварителен;
  • Текущ;
  • Последващ.

Какво получава възложителя?

1.Предварителен мониторинг: Анализ на законосъобразността на изготвената документация в/или извън ЦАИС ЕОП преди момента на нейното обявяване с изготвяне на становище за установени грешки или нередности. След тяхното отстраняване от страна на възложителя, ако има такива, може да се извърши последващ мониторинг.

2.Текущ мониторинг: При него се извършва проследяване на правилността на действията на възложителя от момента на обявяване на процедурата до сключване на договора и неговото обявяване и включва: проверка на всички действия на възложителя в ЦАИС ЕОП, проверка на всички срокове и необходими публикации, правни консултации по време на възлагането, проверка на протокола/доклада от работа на комисията и др. необходими. Така възложителят получава своевременен контрол на своите експерти, което свежда до минимум възможността за грешки.

3.Последващ мониторинг: Включва преглед и анализ на досиета на проведени обществени поръчки за определен период или конкретно определени поръчки от Възложителят, преди проверка от АДФИ, Сметна палата или финансиращ орган.

Целта е да се осигури правилно и законосъобразно администриране на процесите при провеждане и възлагане на обществените поръчки, както и да се предотвратят неблагоприятните последици като налагане на глоби на възложителя, плащане на разноски, загуба на получени средства, финансови корекции и т.н.  

                 Осъществяването на превантивни, текущи и последващи действия, изброени във всяка категория, дават на възложителя висока степен на увереност.

Цени на услугите:

За избрания мониторинг - предварителен, текущ или последващ, цената е на абонаментен принцип за 12 месеца и зависи от броя прогнозирани/проведени възлагания на възложителя за текущата календарна година, и е както следва:

Брой обявени обществени поръчки, вкл. и възлагани непроцедури*

Сума в лева на месец без ДДС

До 10 обществени поръчки

400,00 лева

До 20 обществени поръчки

800,00 лева

До 30 обществени поръчки

1200,00 лева

30 – 40 обществени поръчки

1600,00 лева

Над 40 обществени поръчки

по договаряне

 

*непроцедури - възлагателни способи по чл.20 ал.3, 4 от ЗОП

Посочената абонаментна цена може да бъде заплатена месечно или еднократно, като в този случай възложителят получава процент отстъпка.

Ако възложителят избере комплексен мониторинг, а именно предварителен, текущ и последващ, получава отстъпка от абонаментната цена.

 © 2021 СИП 2000 Всички права запазени!