Новини   Назад

„Индивидуална академия по Обществени поръчки“ за експерти на Участници в процедурите по ЗОП

10 - 11.06.2017 г.

Уважаеми участници в процедури по ЗОП,

 

Както знаете „СИП 2000“ се занимава с обучения в областта на обществените поръчки вече 12 години. На база на опита натрупан в дружеството през годините, започнахме да предлагаме една нова услуга, която уверено нарекохме „Индивидуална академия по Обществени поръчки“. Тя е профилирана в две основни направления – за експерти на Възложители и за експерти на  Участници в процедурите по ЗОП. Същата е предназначена за индивидуално обучение на експертите по ЗОП.

 

С радост искаме да Ви съобщим, че на 10-11.06.2017г., на територията на гр. Поморие се състоя МОДУЛ 1 от кампанията „Индивидуална академия по Обществени поръчки“ за експерти на Участници в процедурите по ЗОП.

Включиха се участници от община Поморие и МБАЛ Бургас, като всеки един премина през входящ тест за измерване на входното ниво.

По време на лекциите от МОДУЛ 1, експертите придобиха знания свързани с нормите на ЗОП и ППЗОП и по-конкретно с нормите на двата нормативни акта, които са съотносими към техните задължения като експерти на участници в процедурите по ЗОП, както и информация за техния правен смисъл и как следва да се прилагат.

 

МОДУЛ 1 е основополагащ както за начинаещи, така и за напреднали, а придобитите знания са основна предпоставка за преминаване към следващия такъв, тъй като самото познаване на нормативните актове е основополагащо.

След приключване на МОДУЛ 1 всички участници издържаха успешно тест за оценка по предадените знания, който се състоя от писмена част и събеседване с лектора – г-н Петър Петев.

 

На следващ етап предстои да се проведат МОДУЛ 2 и МОДУЛ 3.

 

МОДУЛ 2 се състои от три поднива:

1. Познаване на всички електронни образци на документи, утвърдени от Агенцията по обществени поръчки, използвани в процедурите по ЗОП, както и анализ на документите съдържащи се в документацията за обществена поръчка.

2. Самостоятелна подготовка на оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Придобиване на умения за попълване на ЕЕДОП (Единен електронен документ за обществени поръчки)

3. Участие, права и задължения на участниците в процедури при тяхното провеждане и приключване.

 

По време на МОДУЛ 3, участниците придобиват знания по следните тематики:

Познаване на практиката на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на практиката по извършване на предварителен контрол и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки.

Обжалване на решенията на възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

Защо да изберете  „Индивидуална академия по Обществени поръчки“ ?

- Имаме индивидуален подход спрямо всеки експерт в процеса на обучение.

- Установяваме входящото ниво от знания на съответния експерт.

-  След преценка на индивидуалните нужди предоставяме необходимата информация на експерта в среда, в която той може да я усвои спокойно и да комуникира активно с преподавателя.

- Осигуряваме достатъчно време за усвояване на знанията и подпомагаме експерта в този процес чрез провеждане на упражнения, задаване и защита на курсови работи и непрестанна пряка комуникация с преподавателя в процеса на усвояване.

- Провеждаме тест за самооценка и беседа с лектор по ЗОП за проверка на усвоените от експерта знания.

- Осигуряваме непрестанно надграждане на знанията на експерта, чрез трикратно провеждане на горепосочените модули.

 

За още информация относно тази и другите услуги, които предлагаме не забравяйте да посетите нашия уеб сайт:

http://sip2000.bg/uslugi

За контакти:

082/823 230

0876/399 971

СИП 2000 ООД

гр. Русе, бул. "Липник" №123,

Бизнес Парк Русе, ет. 4, п. к. 18

 

 

 © 2022 СИП 2000 Всички права запазени!