Новини

АОП ПУБЛИКУВА СПИСЪК СЪС СТОПАНСКИ СУБЕКТИ, ЗА КОИТО Е НАЛИЦЕ ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

08.11.2023

В подкрепа на възложителите и въз основа на информация, предоставена от Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува списък със стопански субекти, за които е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП е допустимо участник, респективно кандидат в процедура за възлагане да бъде отстранен, когото с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че е сключил споразумение, нарушаващо конкуренцията. Тази възможност се прилага по преценка на възложителя, като задължително условие е да е била изрично оповестена в обявлението за откриване на процедурата, съответно поканата за потвърждаване на интерес или поканата за участие в преговори.

Основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП се прилага до изтичане на три години от датата на влизане в сила на акта на компетентен орган, с който е установено нарушението на конкуренцията.

Във всички случаи в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ЗОП кандидатите и участниците могат да представят доказателства, че са предприели мерки, които гарантират тяхната надеждност, респективно възложителят е задължен да ги разгледа и да ги прецени при отчитане на конкретните обстоятелства, свързани с нарушението.

Същият е достъпен на Портала за обществени поръчки в секция „Образци и списъци“, раздел „Списъци“.


© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!